064/65-94-949

Dr sci.med. Jovana Jakovljević Uzelac

Home » Testimonial » Dr sci.med. Jovana Jakovljević Uzelac

Dr sci.med. Jovana Jakovljević Uzelac Asistent na predmetu Medicinska fiziologija Medicinskog fakulteta u Beogradu, istraživač na nacionalnim i međunarodnim projektima.

 

Jovana je završila Medicinski fakultet u Beogradu. Doktorirala je u oblasti medicinske fiziologije na temu: Uticaj vitamina B6 i folne kiseline na funkcionalne, biohemijske i imunohistohemijske karakteristike kardiovaskularnog sistema pacova sa srčanom insuficijencijom izazvanom monokrotalinom. Specijalizant je Kliničke biohemije.

 

Autor je i koautor 32 publikacione jedinice. Od radova koji su objavljeni u celini, 9 radova je publikovano u časopisima sa JCR (CC/SCI) liste. Član je Društva fiziologa Republike Srbije, Srpskog lekarskog društva, Srpskog društva za mitohondrijalnu I slobodno – radikalsku fiziologiju.